چگونگی ارجاع در متن پایان نامه ها

یکی از بخش های مهم پایان نامه منابع و مآخذی است که در پایان آن آورده می شود و منابع علمی که در نوشته شدن پایان نامه استفاده شده است در این قسمت فهرست شده و آورده می شوند. اما نکته مهمی که باید دانشجویان فرا بگیرند و در پایان نامه خود اعمال کنند شیوه ارجاع به منابع است.

روش ارجاع به منابع در پایان نامه چگونه است؟
اینکه اصلا در پایان نامه ها به چه هدف و منظوری ارجاعات به یافته ها و مقالات دیگر انجام می شود و چرا بخش مهمی به نام منابع و مآخذ وجود دارد در مقاله دیگری بحث خواهیم کرد. اما در این مقاله می خواهیم شیوه ارجاع به منابع در پایان نامه را برای شما شرح داده و موضوع را شفاف تر کنیم.

یادمان باشد که قبل از تنظیم و نوشتن پایان نامه حتما آیین نامه و دستورالعمل نگارشی مخصوص دانشگاه محل تحصیل را تهیه کرده و بر طبق آن پایان نامه خود را بنویسیم. یکی از مواردی که در آن مشخص می شود شیوه و نوع ارجاعات است. البته کلیات در تمام دانشگاه ها یکی است و ارجاعات داخل متن و وجود منابع و مآخذ شماره گذاری شده در انتهای پایان نامه باید وجود داشته باشد و ممکن است بر سر جزییات این قوانین نگارشی فرق کنند.

معمولا ارجاعات داخل متن پایان نامه در دو صورت باید مشخص شوند. یکی وقتی متنی از یک مقاله علمی یا یک کتاب می آورید و یا نقل به مضمون می کنید. در این حالت باید در انتهای متن آورده شده، به شماره منبع در آخر پایان نامه ارجاع شود. همچنین در برخی از روش ها در پرانتزی نام منبع و سال آن ذکر می شود که شیوه رایجی در پایان نامه ها نمی باشد. نوع دوم ارجاعات وقتی باید مشخص شود که شما متنی و یا گفته ای دقیق از جای دیگر نمی آورید ولی به نظریه و تحقیق فرد دیگر اشاره کرده و به آن استناد می کنید. در این حالت باید بعد از نوشتن نام نویسندگان، در پرانتزی شماره و نشانی اطلاعات منبع به کار رفته و مقاله ای که گزارش حرف استناد شده شماست و در بخش منابع و مآخذ مشخص شده است، ارجاع شود. یا اینکه در روشی دیگر در داخل پرانتز و بعد از اسم نویسنده تاریخ انتشار مقاله را می آوریم.

در قسمت منابع و ماخذ باید منابع فارسی ابتدا و منابع انگلیسی بع داز آن آورده شود و همگی آنها شماره گذاری شوند. ترتیب قرار گیری منابع در فهرست نیز می تواند بر اساس حروف الفبا بیاید و یا بر اساس اشاره شدن و ترتیب آورده شدن آن در متن پایان نامه. یادتان باشد که تمامی منابع ای که در فهرست منابع و مآخذ به کار می گیرید باید در متن ارجاع شده باشند.