چگونه از JCR مجله مورد نظر خود را انتخاب کنیم؟

مجلات JCR معتبرترین مجلات ISI هستند که دارای ضریب تاثیر بوده و بهترین امکان جستجوی مجلات را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

مجلات ISI معتبرترین مجلات منتشر شده در جهان هستتند که خواهان زیادی دارند. این گروه از مجلات از لحاظ اعتبار و ضریب تاثیر به دو گروه مجلات ایمپکت دار JCR و مجلات فاقد ایمپکت isi listed تقسیم می شوند. مجلات jcr مجلاتی هستند که بابت چاپ مقاله از نویسندگان هزینه ای دریافت نمی کند و در واقع چاپ مقاله در این مجلات رایگان است. JCR در واقع مربوط به ایمپکت فاکتورهای مقالات انتشار یافته توسط موسسه Thomson Reuters می باشد. ایمپکت فاکتور مجلات به صورت سالانه برای مجلاتی که در لیست مجلات تامسون رویترز قرار دارند تعیین می شود. این ایمپکت فاکتور به مدت یکسال هم معتبر است یعنی تا انتشار ایمپکت فاکتور سال بعد….. این شاخص مهمترین و در عین حال کاربردی ترین شاخص ارزیابی مجله ها از نظر ISI است. JCR بهترین امکان جستجوی مجلات را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

انتخاب مجله از سایت JCR
جهت انتخاب مجله به صفحه اصلی JCR مراجعه نمایید. اطلاعات این صفحه را مانند تصویر 1 تنظیم نمایید و سپس برروی Submit کلیک کنید.

پس از کلیک بر روی Submit به بخش گروه ها وارد می شوید (تصویر 2) در تصویر 2 گروه مهندسی عمران انتخاب شده است. همچنین ضریب تاثیر به عنوان نحوه نمایش اطلاعات مجلات انتخاب گردیده است. با کلیک بر روی Submit لیست مجلات مهندسی عمران که به ترتیب ضریب تاثیر قابل مشاهده خواهد بود.

همانطور که در تصویر 3 قایل مشاهده است در گروه مهندسی عمران 124 مجله وجود دارد. بیشترین ضریب تاثیر 5.625 است که به مجله Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering تعلق دارد. با کلیک بر روی عنوان مجله می توانید اطلاعات بیشتری از مشخصات و نحوه محاسبه ی ضریب تاثیر 2 ساله و موارد دیگری بدست آورید.

با استفاده از اطلاعات ارایه شده و جستجو در گوگل سایت اینترنتی مجله را می یابیم.

تصویر 4 متعلق به سایت اینترنتی مجله است. این مجله توسط Wiley منتشر می شود. در گذشته راهنمایی در خصوص نحوه انتخاب مجله از طریق سایت Wiley در دانشیار منتشر شده است.