آموزش ایجاد کلمات کلیدی مقاله برای فهرست‌سازی

آموزش ایجاد کلمات کلیدی مقاله برای فهرست‌سازی

کلمات کلیدی برای فهرست‌سازی مقاله‌تان استفاده می‌شوند. این کلمات برچسب مقاله شما هستند. درست است که اکنون نشریه‌ها کمتر از آنها استفاده می‌کنند، چون می‌توانید کل متن را جست‌وجو کنید. با وجود این، زمانی که به دنبال کلمات کلیدی می‌گردید، از کلماتی که معنای جامعی دارند و کلماتی که قبلاً در عنوان گنجانده شده‌اند، اجتناب کنید.

برخی نشریه‌ها لازم می‌دانند نام نشریه در زمره‌ی کلمات کلیدی نباشد، چون به صورت ضمنی معلوم است که موضوع همین است. برای مثال، نشریه‌ی بیولوژی و بیوشیمی خاک لازم می‌داند که کلمه‌ی «خاک» به عنوان کلمه‌ی کلیدی انتخاب نشود.

فقط اختصاراتی که قویاً در این زمینه تثبیت شده‌اند قابل انتخاب هستند (برای مثال، TOC، CTD). از اختصاراتی که به صورت گسترده استفاده نمی‌شوند اجتناب ‌شود (مانند EBA،‌MMI).

برای نحوه نوشتن مقاله در بخش کلمات کلیدی نیز به راهنمای نویسندگان رجوع کنید و به تعداد کلمات کلیدی مجاز، برچسب، تعاریف، اصطلاح‌نامه، طیف و سایر درخواست‌های ویژه توجه کنید.