شیوه بیان مسئله در پروپوزال پایان نامه

شیوه بیان مسئله در پروپوزال پایان نامه

برای بیان مسئله در پروپوزال پایان نامه و طرح های پژوهشی باید نکاتی مانند توضیح بنیادی مساله پژوهش ، بیان اهمین مساله ، راه حل های شناخته شده آن مساله و دلایل اهمیت پژوهش برای رفع آن مساله را در نظر گرفت . برای آشنایی با این موضوع مقاله زیر را مطالعه نمایید.
از بخشهای مهم و زیر بنایی برای نگارش پیش نویس طرح تحقیقاتی ، بیان مسئله است که ضمن آشنا نمودن خواننده با موضوع تحقیق در روشن نمودن مراحل بعدی پژوهش مثل اهداف و روش ، تاثیر بسیار دارد . در این بخش محقق اطلاعات زمینه ای و ابعاد مختلف موضوع ، دلایل انتخاب و فواید ناشی از تحقیق را به روشنی توضیح می دهد تا ایده تحقیق موجه جلوه کند و ضرورت انجام آن احساس شود و اهمیت آن آشکار گردد . بیان مسئله همچنین در ارائه طرح به مسئولین و سازمانهای تامین کننده بودجه و توجیه آنان کاربرد دارد .

در نگارش این مبحث باید ابتدا به ارائه موضوعات کلی پرداخت ، سپس طی یک روند منطقی موضوع مورد نظر را به طور اختصاصی شرح داد . به عنوان مثال اگر موضوع مورد بررسی تاثیر نوعی وسیله پیشگیری از بارداری است ، بهتر است اول اشاره ای مختصر به مشکلات ازدیاد جمعیت نمود . سپس راههای کنترل جمعیت و راههای پیشگیری از بارداری و در نهایت به طور اختصاصی به روش مورد نظر پرداخت . توجه به نکات زیر در تدوین بیان مساله ضروری است :

تعریف مساله ( توضیح بنیادی موضوع ، تبیین ابعاد و وسعت آن )

اهمیت مساله ( با تاکید بر منابع علمی و اطلاعات جدید )

راه حلهای موجود ( با تاکید بر منابع علمی و اطلاعات جدید )

لزوم اجرای پژوهش ( مثل عوارض ناشی از تداوم مشکل )

اشاره به آنچه می خواهد انجام شود همراه با اشاره ای کلی به اهداف و جمعیت مورد مطالعه .