چارچوب یک پایان نامه

پایان نامه مجموعه تحقیقات یک محقق می باشد که در مورد موضوعی جدید روش ها و راه حل های جدید ارائه داده است و از بخش های مختلفی تشکیل می شود که در زیر به صورت مختصر چارچوب یک پایان نامه ارائه می شود :

صفحه عنوان پایان نامه
صفحه تصويب نامه به زبان فارسی
صفحه اظهارنامه
صفحه پیشگفتار
صفحه چکیده فارسی
صفحه فهرست مطالب
صفحه فهرست جداول­
صفحه فهرست اشکال
متن اصلی
مراجع
پیوست ها
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی
جلد پایان نامه کارشناسی ارشد زرشکی و برای مقطع دکتری سبز می باشد .نوشته های روی جلد پایان نامه باید زرکوب باشد . در قسمت عطف، عنوان پایان‌نامه، نام نويسنده و سال نوشته زرکوب می‌شود.

ارائه کنفرانس و دفاع از پایان نامه چگونه است؟

دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه و یا ارائه سمینار برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد یک موضوع مهم و حساس است که باعث دیده شدن دانشجو و مهارت هایش به اساتید راهنما و داوران می باشد