آئين نگارش پايان نامه هاى کارشناسى ،کارشناسی ارشد

در اين بخش شکل و شيوه اى يکسان در نگارش پايان نامه ارائه مي‏گردد که رعايت آن ضرورى است ومنجر به ارزيابى کفايت مطلوب پايان نامه خواهد شد.رعايت اين نکات موجب انتقال پيام مطلوب تر شده ، و دانشجو با روش ‏ هاى استاندارد تدوين پايان نامه، نگارش جزوه، پروژه وحتى گزارش فنى که ساختارى کم و بيش متفاوت است آشنا مى شود.

پايان نامه به لحاظ نگارش داراى دو وجه قابل تأمل است:

۱- مکان نوشتن مطالب در هر صفحه پايان نامه، نحوه حاشيه بندى، شماره گذارى، ارجاعات، صفحات وبخشها، معادلات، تصاوير، جداول و منحنى ها.

۲- ترتيب ساختارى ارائه مطالب در جزء جزء پايان نامه. ابعاد حياتى تر و راهگشاى دو محور فوق طى دو فصل مورد تعمق قرار خواهند گرفت.

۳-محتوای فصول پايان‏نامه

۴،۲،۱- نحوه تنظيم مطالب: اهم نکاتى که مى بايست در مورد ابعاد کاغذ پايان نامه، نحوه تنظيم و کادربندى براى انعکاس مطالب در روى کاغذ رعايت گردد عبارتنداز:

• از کاغذ مرغوب و در قطع A4 به منظور نگارش پايان نامه استفاده شود. در مواردى که نياز به کاغذ در قطع بزرگتر است،‌ ضمن استفاده از اندازه هاى استاندارد رده A به هنگام ضميمه نمودن کاغذ مربوطه، به اندازه A4 تا شده و حتماً‌داخل صحافى قرار داده شود.

• در تحرير متن، معادلات رياضى، جداول و نمودارها از کامپيوتر و نرم افزارهاى فارسى موجود استفاده گردد.

• اندازه حروف به هنگام استفاده از نرم افزار کامپيوترى، Pt 12 تا ۱۴، بافونت Lotus يا Zar بوده ودر تمام متن يکسان باشد.

• تا حد امکان از عکس و تصوير براى انعکاس مطالب استفاده نشده و از شماتيک هاى گويا بهره گرفته شود.در صورتيکه تصويرى بصورت کپى در پايان نامه ارائه شود، بديهى است بايد کاملا واضح بوده و از کيفيت خوبى برخوردار باشد.

• حواشى بالا و پايين کاغذ به ترتيب ۵/۲ و ۵/۲ سانتى متر و از راست و چپ نيز به ترتيب ۳ و ۲ سانتى متر باشند.صفحات بصورت ۱۸ سطرى و يا ۲۴ سطرى تايپ شوند.

• جملات متن حتى الامکان کوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسى و بصورت مجهول نوشته شده باشد.

• از نگارش کلمات لاتين در متن پروژه، روى اشکال و جداول خوددارى شود. معادل لاتين پس از مشخص شدن به وسيله شماره اى که بالاى معادل فارسى آن کلمه تايپ مى شود، در زيرنويس پايين صفحه با شماره عدد فارسى آورده شود. در هر صفحه، شماره هاى زيرنويس بصورت دو ستونه در زير نيم خطى درسمت چپ کاغذ، از يک آغاز و به ترتيب افزايش مي‏يابند. بطوريکه در هر سطر از زيرنويس صفحه حداکثر دو کلمه انگليسى معادل تايپ مى گردد که، کلمه اول از سمت چپ و کلمه دوم از ميانه صفحه تحرير مى گردد. ساير کلمات انگليسى نيز در سطور بعدى، به همين ترتيب درج مى شوند. اگر پيدا کردن معادل فارسى براى کلمه اى خاص مثلاً يک مقاله لاتين بسيار مشکل بود ، ‌مى توان تلفظ لاتين کلمه را با حروف فارسى نوشته و در زير نويس اصل کلمه لاتين را نوشت. لازم به ذکر است که در صورت تمايل مي‏توان به جاى استفاده از زير نويس در پايان هر صفحه، از پى نوشت در انتهاى هر فصل استفاده نمود. بديهى است که شماره لغات پى نوشت هرفصل نيز از يک آغاز مي‏شود. پي‏نوشت انتهاى فصل به دليل مشابهت با اصول مقاله نويسى ارجحيت کمترى دارد.

نحوه تدوین پایان نامه
بخش ها و ترتیب آنها
*

شیوه نگارشکاغذ و چاپ
*

فاصله گذاری و حاشیه بندی
*

جدول ها و شکل ها
*

پی نویس
*

درج کلمات خارجی در متن فارسی
*

روابط ریاضی و فرمول ها
*

نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مآخذ
*

مشخصات جلد پایان نامه و رساله
*

تکثیر پایان نامه

۱٫ بخش ها و ترتیب آنها

پایان نامه هایی که به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تحویل می گردند، باید حاوی بخشهای نامبرده ذیل، به ترتیب ذکر شده باشند :

*

صفحه آغازین با نام و یاد خدا
*

صفحه
*

عنوان
*

صفحه تصویب عنوان پایان نامه توسط هیأت داوران
*

اهدا )اختیاری(
*

چکیده فارسی (حداکثر ۳۰۰ واژه(
*

تقدیر و تشکر (اختیاری(
*

فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها، عنوان کتابنامه و عناوین پیوست ها)
*

فهرست جدول ها (در صورت وجود(
*

فهرست شکل ها (در صورت وجود(
*

فهرست علایم و اختصارات (در صورت وجود(
*

متن اصلی (حدود ۱۵۰ صفحه و در برخی موارد برای بعضی رشته ها حداکثر ۱۵۰ برگ دو رو نوشته شود.)
*

پی نویس ها (در صورت وجود با دو نمره قلم کوچکتر از متن)
*پایان نامه , انجام پایان نامه کارشناسی , انجام پایان نامه ارشد , انجام پایان نامه کارشناسی ارشد , مشاوران مارلیک , انجام پایان نامه مدیریت

منابع و مآخذ
*

فهرست اعلام (اختیاری)
*

پیوست ها (در صورت وجود)
*

چکیده انگلیسی (حداکثر ۳۰۰ واژه)
*

صفحه عنوان انگلیسی

۲٫ شیوه نگارش

نگارش پایان نامه باید با نرم افزار Word و با قلم هایی باشد که در هر صفحه حداکثر ۲۴ سطری، حدود ۳۰۰ کلمه را دربرگیرد. همچنین قواعد و مشخصات تصریح شده در این دستورالعمل باید رعایت شود.

۳٫ کاغذ و چاپ

کلیه قسمتهای پایان نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب با ابعاد ۲۹/۷ × ۲۱/۰ سانتیمتر (کاغذ A4) ماشین نویسی شود. کاغذ باید پرتره بوده و نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکسان باشد. در صورت وجود نقشه ها و نمودارهای بزرگتر از کاغذ A4، حداکثر روی کاغذ A3 و با تاشدگی مناسب در مجموعه پایان نامه قرارگیرد.
۴٫ فاصله گذاری و حاشیه بندی

نحوه ارزشيابي پايان نامه

ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه بصورت محرمانه صورت مي گيرد و هيئت داوران نمره پايان نامه را با توجه به درنظر گرفتن موارد ذيل در فرم مربوطه وارد مي نمايند.

– در پايان جلسه ميانگين ارزشيابي اعضاي هيئت داوران بعنوان نمره نهايي در نظر گرفته خواهد شد.

ملاكهاي ارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي

۱-ارزش و اهميت علمي موضوع انتخاب شده۱نمره

۲-كيفيت تبيين هدف و فرضيه۱نمره

۳-كيفيت تدوين مقدمه (بررسي مطالعات قبلي)۲نمره

۴-انتخاب روش كار و چگونگي اجراي آن۴نمره

۵-كميت و كيفيت نتايج حاصله۴نمره

۶- چگونگي تجزيه وتحليل آماري و نتايج۲نمره

۷- بحث و نتيجه گيري۲نمره

۸-كيفيت نگارش متن پايان نامه۲نمره

۹-كيفيت ارائه مطالب در جلسه دفاعيه۲نمره

جمع نمرات : ۲۰نمره