20 مولفه مهم در نوشتن مقاله علمی پژوهشی

20 مولفه مهم در نوشتن مقاله علمی پژوهشی

ساختار تمامی مقالات علمی پژوهشی، از 20 بخش یا مولفه تشکیل شده است که تمامی این مولفه ها در تمامی مقالات به یک شکل و با یک ترتیب بکار برده نمی شوند.
توانايي چاپ مقاله علمي در نشریان و ژورنال های معتبر ISI, ISC, SCOPUS و علمی پژوهشی داخلی از جمله اهداف و نیاز اصلی اعضاء هيات علمي و دانشجويان دوره دکتري می باشد. لازمه موفقيت در چاپ مقاله، داشتن اطلاعات و دانش کافی و تخصصي در خصوص موضوع پژوهشی خود و آگاهي از ساختار و اصول مقاله نويسي می باشد.
موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی انجام گرفته در رشته های تحصیلی مختلف، بر اساس نوع و روش تحقیق با یکدیگر متفاوت هستند اما با این حال مقالات نگارش شده در تمامی رشته ها دارای ساختار های مشابهی هستند و نحوه نگارش آنها تفاوت چندانی با هم ندارند.
اگر مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی مختلف را مشاهده کرده باشید، خواهید دید که ساختار مشابهی در تمامی آنها وجود دارد. در تعریف کلی ساختار مقالات علمی پژوهشی، 20 بخش یا در نظر گرفته می شود اما تمامی این مولفه ها در تمامی مقالات به یک شکل و با یک ترتیب بکار برده نمی شوند. در برخی از مقالات بر اساس دستورالعمل و تعرفه های مجلات، ممکن است برخی از این بخش ها باهم ادغام شود. مثلا می توان بخش مواد و روش کار را باهم ادغام کرده و با یک تیتر مطرح کرد. و یا بخش بیان مسئله، اهداف و فرضیه های پژوهش بصورت یکجا در بخش مقدمه مقاله نوشته شود. اما در کل تمامی این معرفه ها بایستی در داخل مقاله، به هر شکل ممکن آورده شود و همانطور که گفتیم چگونگي نگارش و آرايش اين مولفه ها می تواند در هر مجله ای با مجله دیگر متفاوت باشد.

این 20 مولفه مهم در مقالات علمی پژوهشی به ترتیب زیر می باشند:

1. عنوان Title : معرفی جامع از موضوع تحقیق یا پژوهش

2. نویسنده یا پدیدآورنده مقاله Authors/Author، نام نویسندگان، نشاني یا افیلیشن نویسندگان، مدرک تحصيلي آنها (Phd یا MS)، محل فعالیت و سمت نويسندگان

3. چكيده مقاله Abstract : یک خلاصه جامع و کامل از کل مقاله به منظور آگاهی خواننده از کل محتوای مقاله.

۴. كليدواژه ها Keywords : افزایش دسترسی به مقاله در هنگام جستجو در گوگل یا پایگاه های دیگر

۵. مقدمه Introduction : توضیح مفصل و روشن از ادبیات تحقیق و معرفی موضوع پژوهش

۶. بيان مسئله Statement Problem : بیان علت و نیاز انجام پژوهش

۷. تبيين هدف Objectives and Aims : بیان هدفی كه در پژوهش حاضر به ئنبال آن هستیم.

۸. پرسشهاي پژوهش Questions Research : پرسشهاي مطرح شده در پژوهش همراه با فرضيه های پژوهش

۹. پيشينه پژوهش Review Literature : مرور کارها و پژوهش های مرتبط انجام گرفته در گذشته

۱۰. معرفي پروژه Site Research : ويژگيهاي پژوهش و مواردی که باعث تمایز آن از موارد مشابه می شود.

۱۱. روش شناسي Methodology : روش انتخابی برای انجام پژوهش و دلايل انتخاب این روش

۱۲. ابزار پژوهش Tools Research : معرفي ابزار لازم برای انجام پژوهش، جمع آوری اطلاعات و روش تحليل داده های بدست آمده

۱۳. جامعه پژوهش Population Research : معرفي جامعه ای که مورد مطالعه قرار گرفته و خصوصیات آن.

۱۴. محدوده و محدوديت­ها Limitations and Limits : مواردی که باعث محدود شدن پژوهشگر برای انجام پژوهش شده اند.

۱۵. يافته ها Findings/Results : نتايج توصيفي و تحليلي حاصل از تحقیق و پژوهش

۱۶. بحث و نتيجه Conclusion/Discussion : تجزیه و تحليل نهايي نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر و مقایسه آن با نتایج پژوهش های مشابه

۱۷ پيشنهادها Research Further : پيشنهادات مفید برای انجام پژوهشهاي بعدي در راستای پژوهش حاضر

۱۸ تقدير و تشكر Acknowledgement : ذكر اسامی افرادی که در مراحل انجام پژوهش نقش داشته اند.

19.منابع References : ذکر منابع و رفرنس هایی که برای نگارش مقاله از انها استفاده شده است.

20. پیوست ها Appendixes : ارائه توضیحات اضافی و تکمیلی براي درک بیشتر خواننده