ترتیب صفحات نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

ترتیب صفحات نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

ترتیب صفحات نگارش پایان‌نامه

صفحه سفید
صفحه‌ی بسم ا…
صفحه‌ی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی
صفحه‌ی تأییدیه هیئت‌داوران (تصویب‌نامه)
صفحه‌ی تقدیم
صفحه‌ی سپاسگزاری
صفحه‌ی فهرست مطالب
صفحه‌ی فهرست جداول
صفحه‌ی فهرست نمودارها
صفحه‌ی فهرست اشکال
صفحه‌ی فهرست نقشه‌ها
چکیده فارسی
فصول پایان‌نامه
فهرست منابع
پیوست‌ها
چکیده انگلیسی
صفحه‌ی انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی
صفحه سفید
صفحات مقدماتی
روی جلد:

صفحه روی جلد، به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ به زبان انگلیسی در دو طـرف پایان‌نامه قرار می‌گیرد و شامل آرم دانشگاه، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و مشاور و نویسنده و تاریخ تهیه پایان‌نامه می‌باشد. (طبق نمونه)

صفحه‌ی سفید:

بعد از جلد و همچنین در آخر پایان‌نامه قبل از جلد صفحه سفید قرار می‌گیرد.

صفحه‌ی بسم ا…:

این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می‌گیرد (بسم ا… در وسط صفحه) و بایستی به شکل ساده و مـشخص صفحه‌آرایی شود، از به کار بردن هرگونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.

صفحه‌ی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی:

کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب فاصله‌ها و قلم‌های روی جلد در این صفحه قرار می‌گیرد.

صفحه‌ی تأییدیه هیئت‌داوران (تصویب‌نامه):

تصویب‌نامه با امضای استادان راهنما، مشاور، داور و معاونت پژوهشی در این صفحه قرار می‌گیرد. (طبـق نمونه)

صفحه‌ی تقدیم:

این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان‌نامه به ایشان تقدیم می‌شود.

صفحه‌ی سپاسگزاری:

این صفحه اختیاری است. در این صفحه از افرادی که در انجام پایان‌نامه به نحو مؤثری همکاری نموده‌اند سپاسگزاری می‌شود.

صفحه‌ی فهرست مطالب:

فهرست مطالب شامل چکیده، فصل‌ها و عنوان فصل‌ها، بخش‌ها و عنوان بخش‌ها، و همچنین زیر بخشها، فهرست منابع و چکیده انگلیسی می‌باشد. لازم است شماره صفحه در مقابل هر یک از عناوین فهرست مطالب قید شود. (طبق نمونه) صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می‌آید در این صفحه ذکر نمی‌شود.

صفحه‌ی فهرست جدول‌ها:

این صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول‌های موجود در متن می‌باشد. (طبق نمونه)

صفحه‌ی فهرست شکل‌ها و تصویرها:

این صفحه شامل فهرست کلیه‌ی تصاویر، نمودارها و عکس‌های موجود در متن اسـت، کـه همگـی تحـت عنوان شکل آورده می‌شود.

صفحه‌ی فهرست نقشه‌ها:

این صفحه شامل فهرست کلیه‌ی نقشه‌های موجود در متن است.