نحوه نوشتن نتیجه‌گیری واضح در مقاله

نحوه نوشتن نتیجه‌گیری واضح در مقاله

این بخش نشان می‌دهد که تحقیق شما چگونه وضعیت فعلی دانش در زمینه‌ی تحقیق را پیش می‌برد. در برخی نشریه‌ها، این بخش جداست؛ به عبارت دیگر، بند نهایی بخش بحث است. در هر صورت، بدون بخش نتیجه‌گیری واضح، داوری درباره‌ی کار شما و اینکه آیا ارزش چاپ در نشریه را دارد یا خیر، به نظر داوران و خوانندگان دشوار خواهد بود.

اشتباه رایج در این بخش عبارت است از تکرار چکیده، یا ارائه‌ی صرف فهرستی از نتایج آزمایش. اظهارات بیهوده‌ی نتایج‌تان در این بخش غیرقابل‌قبول هستند.

باید توجیه علمی واضحی برای کارتان در این بخش ارائه دهید و در صورت لزوم کاربردها و تعمیم‌ها را روشن کنید. بعلاوه، می‌توانید آزمایش‌های آتی را پیشنهاد دهید و به آزمایش‌هایی اشاره کنید که در حال انجام هستند.

می‌توانید نتایج کلی و خاص را در رابطه با اهداف مندرج در مقدمه مطرح کنید.