داده چیست؟ منظور از تجزیه و تحلیل داده ها چیست؟

داده چیست؟ منظور از تجزیه و تحلیل داده ها چیست؟

یکی از نکاتی که در هر پیشنهاد و طرح پژوهشی اعم از پایان نامه یا رساله مطرح می گردد، مشخص ساختن روش تحلیل داده هاست. انتظار می رود پژوهشگر به روشنی بیان نماید که چه آزمون هایی و یا از چه شیوه هایی برای تحلیل داده های خود استفاده خواهد نمود. تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزار های جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج و تعمیم ها به عهده دارند (سرمد و همکاران، 1392). تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است.

امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های مختلف تحقیق محسوب می شود .داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.

آمار به دو دسته آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم بندی می شود.

1.منظور از آمار توصیفی، توزیع فراوانی، نمودار توزیع و فراوانی، میانگین، میانه، نما، چارک، انحراف و پراکندگی و ضریب و واریانس و… می باشد.

2.منظور آمار استنباطی، همبستگی، آزمون کای- دو، آزمون t، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه و…. می باشد.

این قسمت به طور جامع در فصل چهارم توسط آماریست توضیح داده می شود و بطور خلاصه فصل چهارم، با عنوان یافته های پژوهش شامل موارد زیر است:

. مقدمه (توضیح داده شود که در این قسمت چند جدول ونمودار ارایه شده است).

. جداول ونمودارها(هرجدول یا نمودار در متن باید توضیح داده شود).

. این فصل باید اهداف، فرضیه، سئوالان پژوهش را پوشش دهد.